Algemene voorwaarden

Traffic Controllers Zuid

Inhoud

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • TCNL: Traffic Controllers Nederland B.V. gevestigd te Urmond onder KvK nr. 76365530;
 • Opdrachtgever: de partij met wie TCNL een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten;
 • Overeenkomst: alle overeenkomsten die TCNL met een Opdrachtgever sluit;
 • Project: het project waarbij TCNL het verkeer regelt;
 • Projectmedewerker: een medewerker van TCNL die werkzaam is op het betreffende project;
 • Verkeersregelaar: de persoon die het verkeer aanwijzingen geeft, teneinde een veilige en efficiënte verkeersafwikkeling te bewerkstelligen;

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van TCZ en alle rechtsbetrekkingen waarbij TCZ als verkoper, leverancier, opdrachtnemer, dienstverlener, of verhuurder optreedt.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Dit is een bewijsovereenkomst.
 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van TCZ zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen exclusief btw en overige kosten. Deze kosten kunnen door TCZ afzonderlijk in rekening gebracht worden.
 3. TCZ gaat er bij het doen van aanbiedingen en offertes vanuit dat de werkzaamheden door TCZ zullen worden uitgevoerd onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor TCZ extra kosten moet maken, zal TCZ dit melden aan Opdrachtgever en heeft TCZ het recht de extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Alle offertes en aanbiedingen van TCZ zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan schrijffouten van TCZ events in de offertes en aanbiedingen.
 5. Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer Opdrachtgever een offerte of aanbieding van TCZ schriftelijk (waaronder in deze algemene voorwaarden tevens wordt verstaan: per email) aanvaardt. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, of indien de offerte of aanbieding (nog) niet schriftelijk is aanvaard, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer TCZ op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd een via elektronische weg gesloten overeenkomst met TCZ te ontbinden, om reden dat TCZ de ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever niet elektronisch heeft bevestigd. Een via elektronische weg door Opdrachtgever gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod van TCZ geldt niet als verworpen, indien TCZ de ontvangst van dit aanbod niet elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens TCZ vereist, heeft TCZ het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen (rechts)personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 bw wordt uitgesloten.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TCZ aangeeft dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TCZ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of bevorderlijke gegevens niet tijdig aan TCZ zijn verstrekt, heeft TCZ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan TCZ verstrekte gegevens en informatie en dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voorzieningen beschikbaar zijn, waarvan TCZ aangeeft dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde vergunningen aanwezig zijn, waarvan TCZ aangeeft dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 5. Indien de overeenkomst niet meer tijdig of niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet juist aan zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan, heeft TCZ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel naar keuze de overeenkomst per ommegaande te ontbinden, zonder gehouden zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever.
 6. Uit de vertraging voortvloeiende extra uren en/of kosten, alsmede overige schade voor TCZ ontstaan doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan bovenstaande verplichtingen, komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van Opdrachtgever.
 7. TCZ zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. TCZ kan echter niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 8. Alle door TCZ genoemde en/of overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij TCZ bekend waren. Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn nimmer (te beschouwen als) een fatale termijn. TCZ spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een voornoemde planning of termijn is geen tekortkoming. Indien overschrijding daarvan dreigt te ontstaan of bestaat, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. TCZ dient altijd een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart TCZ voor alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht de werkomgeving in de meest ruime zin des woords, waaronder lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de diensten worden geleverd, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het leveren van de dienst(en) zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijze nodig is om te voorkomen dat het personeel van TCZ en/of (dat van) de eventueel door TCZ ingeschakelde derde(n) in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Opdrachtgever is jegens TCZ aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van genoemde verplichtingen.
 2. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden waaronder het personeel van TCZ en/of het personeel van door haar ingeschakelde derde(n) die diensten levert en overeengekomen werkzaamheden uitvoert voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving.
 3. Opdrachtgever zal het personeel van TCZ en (dat van) de eventueel door haar ingeschakelde derde(n) zoveel gelegenheid geven tot (a) het eten en drinken en (b) het nemen van pauzes, als waarop dat personeel op grond van de op dat personeel betrekking hebbende (wettelijke) regelgeving, waaronder de eventueel op dat personeel betrekking hebbende cao, recht heeft. Opdrachtgever volgt te dier zake de instructies van de ter zake verantwoordelijke medewerker van TCZ op. TCZ informeert Opdrachtgever op diens eerste verzoek omtrent de in dit lid bedoelde regelgeving.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering het naar het oordeel van TCZ noodzakelijk en/of bevorderlijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, te verminderen of aan te vullen, is TCZ hiertoe bevoegd zonder daarover in overleg te treden met de Opdrachtgever, indien de klaarblijkelijke spoed dit vereist. In alle andere gevallen zal wijziging in onderling overleg plaatsvinden.
 2. Indien het noodzakelijk is de overeenkomst voor een behoorlijke uitvoering daarvan te wijzigen en Opdrachtgever weigert binnen een redelijke termijn akkoord te geven ter zake de door te voeren wijzigingen in de overeenkomst, dan heeft TCZ het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal TCZ de Opdrachtgever hierover inlichten. De Opdrachtgever is verplicht de eventuele extra kosten in verband met de wijziging van de werkzaamheden ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst te voldoen.
 4. Ter zake overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde duur en voor bepaalde duur langer dan drie maanden is TCZ gerechtigd vanaf drie maanden na het aangaan van de overeenkomst en vervolgens elke drie maanden de prijzen te wijzigen.
 5. De door TCZ genoemde prijzen zijn mede gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijs voor de door TCZ ten behoeve van de overeenkomst in te schakelen werknemers en derden. Indien deze kostprijs wijzigt na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voordat deze volledig is uitgevoerd, is TCZ gerechtigd om eerder overeengekomen prijzen te wijzigen en de gewijzigde prijzen in rekening te brengen aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. TCZ is nimmer verplicht tot het wijzigen, verminderen of aanvullen van de werkzaamheden.

Artikel 6 Geheimhouding; non-concurrentie

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. In het geval Opdrachtgever een medewerker van TCZ rechtstreeks in dienst neemt zonder schriftelijke toestemming van TCZ is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een redelijke vergoeding aan TCZ. De hoogte van deze redelijke vergoeding dient bepaald te worden aan de hand van criteria hieromtrent in de rechtspraak alsmede dient hierbij een redelijkheidstoets uitgevoerd te worden.

Artikel 7 Intellectuele- en industriële eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 (wijziging van de overeenkomst) van deze voorwaarden behoudt TCZ zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet, dan wel op grond van enige andere wetgeving op het gebied van intellectuele- en industriële eigendom.
 2. Alle door TCZ verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers et cetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TCZ worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Na afronding van de werkzaamheden door TCZ, draagt de Opdrachtgever naar keuze van TCZ zorg voor terugzending ofwel vernietiging van deze stukken.
 3. TCZ behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. TCZ is gerechtigd ten behoeve van promotionele activiteiten de naam van de Opdrachtgever dan wel het project te gebruiken.

Artikel 8 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 2. In geval van tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever verplicht de door TCZ in verband met de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, de reeds verrichte werkzaamheden te betalen (bij de bepaling daarvan is de administratie van TCZ leidend, dit is een bewijsovereenkomst) en verbeurt de Opdrachtgever de volgens de in lid 3 opgenomen staffel te berekenen boete, onverminderd het recht van TCZ volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. A) Bij opzegging door de Opdrachtgever voor 10.00 uur op de werkdag voor de dag van de werkzaamheden is geen boete verschuldigd. Vanaf dat moment tot 4 uren voor aanvang van de werkzaamheden is 40% van het offertebedrag verschuldigd. Vanaf 4 uren voor aanvang van de werkzaamheden tot de aanvang van de werkzaamheden is 60% van het offertebedrag verschuldigd. Bij annuleringen betreffende zaterdag, zondag of maandag, die na vrijdagmiddag 12.00 uur en voor maandagmorgen 8.30 uur worden doorgegeven zal standaard 40% van het offertebedrag in rekening worden gebracht.
  B) Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtgever wordt opgezegd, of minder dan de overeengekomen uren worden ingezet, worden de werkelijk gewerkte uren, met een minimum van 75% van de overeengekomen uren in rekening gebracht, met inachtneming van de overeengekomen minimale uren inzet.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van TCZ op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
  A) Na het sluiten van de overeenkomst aan TCZ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  B) TCZ de Opdrachtgever heeft verzocht voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;
  C) In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling van de Opdrachtgever, of aanvrage c.q. Aangifte daartoe.
  D) De Opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In de hiervoor in dit lid genoemde gevallen is TCZ bevoegd en staat het ter vrije bepaling van TCZ de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan TCZ zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat door nakoming van de verplichtingen onder de overeenkomst TCZ verlies zal lijden op de uitvoering van de overeenkomst, is TCZ bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Opdrachtgever.
 3. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever verplicht de door TCZ in verband met de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van TCZ volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Gebreken; klachttermijnen

 1. De Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de verrichte prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij TCZ daarvan niet binnen redelijke termijn in kennis heeft gesteld. Indien sprake is van een gebrek in de prestatie tijdens een project, dient de Opdrachtgever binnen twee uur nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken TCZ daarvan per email aan de aangewezen contactpersoon (of diens vervanger) in kennis te stellen. In andere gevallen dient de Opdrachtgever binnen 5 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken TCZ daarvan per email in kennis te stellen.
 2. Indien TCZ de klacht gegrond acht, zal TCZ de prestatie alsnog verrichten zoals overeengekomen, voor zover dat nog mogelijk is.
 3. De verplichting tot betaling van het honorarium blijft bestaan, ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert.

Artikel 11 Prijs

 1. Partijen kunnen een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is exclusief btw.
 2. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, dan wel het overeengekomen minimum in rekening te brengen aantal uren, maal het overeengekomen daarop betrekking hebbende tarief. Indien geen tarief is overeengekomen, dan geldt het voor TCZ gebruikelijke tarief.
 3. De in rekening te brengen uren omvatten de tijd tussen aankomst en vertrek waarin de verkeersregelaars en/of projectmedewerkers zich op het project bevinden. Daaronder wordt eveneens begrepen de tijd die wordt besteed aan onder andere instructie, omkleden en pauzes.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw en overige kosten.
 5. De door TCZ genoemde prijzen zijn mede gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijs voor de door TCZ ten behoeve van de overeenkomst in te schakelen werknemers en derden. Indien deze kostprijs wijzigt na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voordat deze volledig is uitgevoerd, is TCZ gerechtigd om de eerder overeengekomen prijzen te wijzigen en de gewijzigde prijzen in rekening te brengen aan de Opdrachtgever, ongeacht of een vaste prijs is overeengekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien de verhoging zoals bedoeld in artikel 10 lid 5 meer dan 10% van de totale factuurwaarde bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring. De ontbinding dient binnen 7 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging plaats te vinden. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever verplicht de door TCZ in verband met de overeenkomst tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van TCZ volledige schadevergoeding te vorderen.
 7. Indien een prijswijziging zoals bedoeld in artikel 10 lid 5 een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel heeft TCZ het recht deze prijswijziging in rekening te brengen aan de Opdrachtgever, ongeacht of een vaste prijs is overeengekomen, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Facturering en betaling

 1. Facturatie geschiedt wekelijks op basis van nacalculatie door middel van werkbonnen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Een werkbon wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij binnen veertien dagen na verzending van de werkbon door TCZ de Opdrachtgever deze schriftelijk afkeurt onder opgave van redenen.
 3. TCZ is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
 4. Indien geen voorschot in rekening is gebracht, of het voorschot is niet afdoende voor de betaling van het volledige factuurbedrag, dient betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op het door TCZ aangewezen bankrekening nummer. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 5. De dag van bijschrijving op de bankrekening van TCZ geldt als dag van betaling.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst onbetaald zijn gebleven, ook al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 7. Betaling dient plaats te vinden zonder opschorting, korting en/of verrekening.
 8. De Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van TCZ voldoende en TCZ conveniërende zekerheid te stellen voor de nakoming van haar reeds bestaande en toekomstige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 13 Verrekening

TCZ is bevoegd vorderingen die Opdrachtgever heeft op TCZ te verrekenen met zowel haar vorderingen op Opdrachtgever, als de vorderingen van vennootschappen die met TCZ in een groep zijn verbonden, zoals bedoeld in artikel 2:24b bw.

Artikel 14 Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig één of meer van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, die hierbij worden gefixeerd op de bedragen die volgens de wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit maximaal verschuldigd kunnen zijn.
 2. Indien TCZ aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever is jegens TCZ de door TCZ gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien TCZ en de Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat of uitvoerbaar bij voorraad is verklaard waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van TCZ

 1. Elke aansprakelijkheid van TCZ is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien en voor zover de verzekeraar van TCZ in enig geval geen uitkering doet, is iedere aansprakelijkheid van TCZ beperkt tot het netto factuurbedrag ter zake de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft.
 2. TCZ is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
  • Indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt begrepen gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door stagnatie;
  • Schade doordat werknemers van TCZ te laat ter plekke arriveren vanwege vertragingen in de reistijd, die buiten de macht van TCZ liggen en/of die niet reeds in de gebruikelijke door TCZ aangehouden reistijdmarge zijn opgenomen;
  • Schade die is veroorzaakt door het niet-leidinggevende personeel van TCZ;
  • Schade die het gevolg is van het niet verkrijgen van de vereiste vergunningen door de Opdrachtgever, TCZ en/of anderen;
  • Schade die ontstaat door overheidsingrijpen, zoals bijvoorbeeld het treffen van noodmaatregelen of het veranderen van wetgeving et cetera.
  • Schade die is ontstaan doordat TCZ is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
  • Schade die is ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, waaronder de verplichtingen in artikel 3 en 4 van deze algemene voorwaarden.
 3. De Opdrachtgever is zich ervan bewust en er reeds nu voor alsdan op gewezen dat er ten aanzien van een project veiligheids- en beveiligingsrisico’s bestaan die niet volledig gereduceerd of uitgesloten kunnen worden, niet volledig beheersbaar zijn en/of te weinig aannemelijk zijn om in aanmerking te worden genomen. TCZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat als gevolg van de verwezenlijking van de hiervoor genoemde risico’s.
 4. Elk vorderingsrecht van Opdrachtgever jegens TCZ vervalt na verloop van één jaar nadat Opdrachtgever met dit vorderingsrecht bekend is geworden, tenzij Opdrachtgever binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen TCZ is gestart.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart TCZ tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering door TCZ van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden expliciet is opgenomen dat deze aanspraken voor rekening en risico van TCZ komen.
 6. Bij het inschakelen van derden door TCZ, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. TCZ is echter voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatig handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit dit artikel gelden tevens voor fouten van door TCZ ingeschakelde derden en/of voor het niet deugdelijk functioneren van door TCZ bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken.
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van TCZ of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16 Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die TCZ lijdt in verband met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of deze schade is toegebracht door de Opdrachtgever of een derde.

Artikel 17 Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van TCZ opgeschort. Indien de overmacht zodanig is dat nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op de overeengekomen datum, dan wel data, niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval voor TCZ een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen, en die niet aan TCZ zijn toe te rekenen. Hieronder zullen in ieder geval, maar niet uitsluitend zijn begrepen:
  • Stakingen in andere bedrijven dan die van TCZ;
  • Stakingen in het bedrijf van TCZ;
  • (bovenmatig) ziekteverzuim in het bedrijf van TCZ;
  • Vertraging in verband met bijvoorbeeld pech of files buiten de door TCZ berekende reistijd van de werknemers van TCZ;
  • De omstandigheid dat TCZ een prestatie, die van belang is in verband met de door TCZ zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
  • Het niet verkrijgen van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde vergunningen door TCZ, de Opdrachtgever of een derde;
  • Ingrijpen van overheidswege;
  • Niet voorzienbare verkeers- en vervoersproblemen; en
  • Internet- en computerstoringen.
 3. TCZ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat TCZ haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien TCZ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. Het leverbare deel van haar verplichtingen afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het de betaling van een vergoeding voor een afzonderlijke verbintenis.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen TCZ en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden

TCZ is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. TCZ zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Artikel 20 Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 21 Geschillenbeslechting

Alle geschillen tussen TCZ en de Opdrachtgever zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. TCZ blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

tcnl_favicon.png